Nosaltres

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de La Salle de Manacor,  és una associació sense ànim de lucre, creada per donar suposr als Pares i Mares d’alumnes del col·legi La Salle de Manacor el 24 de juliol de 1979.
Està registrada al Registre d’Associacions de les Illes Balears en data 16 de gener de 1980.
Les Finalitats de la nostra Associació són:
 1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, en tot el que es refereix a l’educació de llurs fills i als òrgans de govern i de participació del centre.
 2. Col·laborar en les activitats del centre, facilitar la participació del voluntariat educatiu, i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars, culturals, esportives, recreatives o de serveis.
 3. Promoure la participació dels pares i les mares dels alumnes en la gestió del centre i contribuir a les bones relacions entre tots els estaments de la comunitat escolar.
 4. Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del dret a intervenir en el control i la gestió del centre, quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
 5. Promoure la representació i la participació dels pares i les mares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats, i altres òrgans col·legiats.
 6. Fomentar les relacions de col·laboració del centre amb tots aquells altres centres docents de La Salle i amb l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 7. Promoure les activitats de formació de pares i mares, desenvolupar programes d’educació familiar per a proporcionar coneixements i orientacions relacionats amb la funció educadora dels pares o tutors legals dels alumnes.
 8. Representar els interessos generals dels pares davant les instàncies educatives i altres organismes.
 9. Vetllar pel respecte als drets dels alumnes i promoure l’efectiva igualtat dels mateixos, sense discriminacions per raons socioeconòmiques, ideològiques, confessionals, raça o sexe.
 10. Requerir als poders públics el compliment de les lleis, reglaments i plans d’actuació relatius a l’Educació, demanant l’atenció que aquesta mereix.
 11. Procurar que el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu de l’escola sigui respectat pels components de la comunitat escolar del centre.
 12. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els respectius estatuts.

                           Descarrega dels Estatuts modificats el 29.05.2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gracies per la seva aportació.
Per evitar SPAM el missatge l'ha de verificar un moderador.